תנאי שימוש

תנאי שימוש אתר גל"צ
1. מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר גלי צה"ל וגלגלצ.
2. גלי צה"ל מציעה לך את השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובכפוף לכל שינוי שיוכנס בהם בעתיד. רשות השימוש בשירות ניתנת למטרות פרטיות ובלתי מסחריות בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.
3. השימוש שאתה עושה בשירות זה, מותנה בכך שתקרא את כל תנאי השימוש המפורטים להלן ובכך שתסכים להם במלואם. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה במלואם, הנך נדרש שלא לעשות שימוש בשירות ובאתר זה.
4. גלי צה"ל שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.
5. הרישיון הינו אישי למקבל הרישיון, והוא בלתי עביר לצדדים שלישיים ואינו ניתן להענקת רישיונות משנה מכוחו.
6. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים.

"המשתמש"- מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.
"המשרד" - משרד הביטחון.
א. פניות
7. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות לממונה על פניות הציבור בגל"צ בכתובת radio@galatz.co.il.
ב. קניין רוחני
8. יצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעליהן.
9. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכיו"ב) וזאתעל אחריותו של המשתמש.
10. אין לעשות שימוש בתוכניות המועלות לאתר האינטרנט ושניתן להאזין להן לפי דרישה או במסגרת שידור ישיר ובפרט ביצירות מוזיקליות שהזכויות בהן שייכות לצד ג' אלא לשימוש אישי ובלתי מסחרי.
11. כמו כן, אין להעביר את התוכניות והיצירות המועלות לאתר בהעברת המשך (re-transmission), לשדרו, לאפשר את ביצועה הפומבי ו/או להעמידה לרשות הציבור.
12. המצטט או העושה שימוש ביצירה המוגנת כאמור חייב לציין את המקור, בין אם הוא אתר גל"צ ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות ביצירה המוגנת כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס ליצירה המוגנת העלולה לפגוע בכבודם או בשמם של גלי צה"ל ו/או המשרד ו/או הגורם האחר אשר הוא בעל זכויות היוצרים ביצירה המוגנת.
13. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם חומר מוגן בכלל, וקבצי קול ו/או וידאו בפרט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.
14. ככל שתבקש במסגרת פעילות של האתר להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים, סרטי וידאו, ציורים וכיוצ"ב ("היצירה") הנך מצהיר ומתחייב כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, וככל שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש, עליך לציין עם העלאת היצירה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה.
15. ככל שתבקש לשלוח לתחנה יצירה מוזיקלית במטרה שתיבחן על ידנו ותושמע בתחנות השידור נבקש לעדכן, כי אנו משלמים תמלוגים לארגונים הבאים בלבד: אקו"ם - אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל), הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ, הפי"ל- הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ, אשכולות- החברה לזכויות מבצעים של אומני ישראל ועיל"ם- העמותה הישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים ("ארגונים לניהול זכויות").
16. ויודגש, אין אנו משלמים תמלוגים עבור יצירה שאינה נמצאת ברפרטואר הארגונים לניהול זכויות. לפיכך, אם במסגרת היצירות שהנך מעביר אלינו נכללת יצירה שאינה נמצאת ברפרטואר של אחד הארגונים לניהול זכויות כאמור ואנחנו נבחר להשמיע אותה, לא ישולם לך כל תשלום תמלוגים עבורה.
17. ככל שהדברים האמורים אינם מקובלים עליכם או על בעלי הזכויות ביצירות, עליכם להודיענו על כך באופן מידי, על מנת שלא נשמיע את היצירה.

ב.1. שימוש בתמונות שבבעלות משרד הביטחון -
18. המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן.
19. יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש למשרד זכות יוצרים. תצלומים אלה מסומנים ב"קרדיט: גלי צה"ל"_
20. בכפוף לתנאים המפורטים להלן, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, פרט לכל שימוש מסחרי, לעשות בתצלומים כאמור בסעיף ב.16.1. את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:
• העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתצלום, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים - מותרות;
• יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו של היוצר, או של נותן הרישיון - אסורה.
• הענקת רישיון-משנה בתצלום - אסורה.
• בכל שימוש בתצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את שם המשרד.
21. למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש בתצלומים כאלה, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.
22. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
23. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
24. רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.
25. הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.
26. רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש. הרישיון, מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
27. המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
28. המשרד שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת.
29. המשרד לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש.
30. המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
31. המשרד לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
32. המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).

ג. תגובות גולשים ("טוקבקים")
33. במהלך השימוש באתר ייתכן שתהיה לך אפשרות להגיב לכתבות או לשתף בתכנים. יובהר, כי הינך מתחייב שלא לפרסם פרסום שיש בו משום לשון הרע, הסתה, פגיעה בפרטיות ובצנעת הפרט, לא לפרסם כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור לא להפר צו איסור פרסום או כל פרסום אחר אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, או פגיעה כלשהי בביטחון המדינה.
34. כל פרסום שתעשה אשר מנוגד לאמור לעיל הינו על אחריותך.

ד. קישורים באתר וקישורים אל האתר:
35. האתר מכיל בתוכו קישורים ממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. גלי צה"ל אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. אין באפשרותה של גלי צה"ל, ואין השירות המסופק על ידה מתיימר לקבוע עד כמה המידע באתרי צד ג' מהימן, שלם, מדויק או עדכני.
36. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה , אישור, המלצה או העדפה על ידי המשרד או גלי צה"ל לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים, למידע וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.
37. המשרד ו/ או גלי צה"ל לא ישאו באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.
ה. שינויים באתר והפסקת שירות:
38. גלי צה"ל עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתרים, בתכנים ובשירותים המוצעים בהם ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גל"צ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
39. גלי צה"ל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות השירותים שניתנים בו.
ו. שונות
40. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש.