Bookmark and Share
close

דף הממונה על פניות הציבור באתר גלצ

גלי צה"ל רואה חשיבות רבה בקשר עם מאזיניה, ומעוניינת לשמוע את חוות דעת הציבור באשר לשידוריה.
כתחנת רדיו ציבורית, הפונה לקהל הרחב, חלה על גלצ החובה לשידור אחראי.


מי יכול לפנות אל הממונה על פניות הציבור?

הממונה על פניות הציבור הינו עיתונאי המכיר היטב את רזי השידור והעבודה העיתונאית, ותפקידו לברר פניות או תלונות המגיעות מקהל המאזינים בכל הנוגע למשדרי גלצ וגלגלצ.
כל אדם יכול לפנות אל הממונה, בכל ענין הקשור לשידורי גלצ וגלגלצ.
על הפונה לציין בפנייתו את שמו, כתובתו ואמצעים ליצירת קשר חוזר. כמו כן, יש לציין את שם התכנית או תיאור העניין עליו מתקיימת הפניה, ואת מועד השידור הרלוונטי.
ניתן כמובן להוסיף כל פרט אחר שעשוי לסייע בבירור הפנייה.

האם ישנן פניות שלא יטופלו?

הממונה על פניות הציבור לא יעסוק בפניות שעומדות תלויות בפני בית המשפט, משרד מבקר המדינה או כל מוסד אחר שמקיים בירור בנושא.
כמו כן, לא יבדוק הממונה פניות קנטרניות, טורדניות או שמטרתן הכפשה או פגיעה באדם כלשהו.
הממונה לא יטפל בפניות אנונימיות.
פניות שמגיעות לאחר שעברו שלושה חודשים ממועד השידור יטופלו בהתאם לשיקול דעתו של הממונה.

כיצד מטופלת הפניה?

עם קבלת הפניה יעדכן הממונה על פניות הציבור את הפונה על קבלת הפניה ותחילת הבירור.
הממונה יאזין להקלטת השידור הרלוונטי ויקיים שיחות עם הגורמים הרלוונטיים לפניה, כגון: מגישים, עורכים, מפיקים או מנהלי מחלקות.
לאחר סיום הבירור יחליט הממונה על פניות הציבור האם הפניה או התלונה מוצדקת, מוצדקת בחלקה או אינה מוצדקת.
עם סיום הבירור יודיע הממונה לפונה על החלטתו.
במקרה שהפניה או התלונה נמצאה מוצדקת, או מוצדקת בחלקה, יעדכן הממונה על פניות הציבור את האנשים הרלוונטיים לאותה פניה או תלונה.

חופש פעולה

לממונה על פניות הציבור יש חופש פעולה מלא לברר את הפניות שמגיעות אליו.

דין וחשבון

הממונה על פניות הציבור יגיש דין וחשבון שנתי לקצין החינוך והנוער והראשי ולמפקד גלי צה"ל.

דרכי פניה

ניתן לפנות אל הממונה על פניות הציבור בדרכים הבאות:
• דואר אלקטרוני: radio@galatz.co.il
• דואר - בכתובת: גלי צה"ל הממונה על פניות הציבור, רחוב דרור 23, תל אביב-יפו
• פקס: 03-5126710
פניות ותלונות יש להגיש בכתב בלבד באמצעים המוזכרים מעלה. מומלץ לפנות באמצעות אתר האינטרנט או הדואר האלקטרוני לשם היעילות והאפשרות למתן מענה מהיר יחסית.

04/05/14 | 12:00