Bookmark and Share
close

ריבית בגובה הרצפה וללא בטחונות: ההלוואה שקיבל מקורב לרה"מ

מעוניינים בהלוואה מיידית, ללא שאלות מיותרות, ובתנאים נוחים? במידה ושמכם הוא עו"ד יצחק מולכו, ואתם מקורבים לנתניהו, תזכו להלוואה אטרקטיבית, שחורגת אף ממדיניות הבנק

אבנר הופשטיין ותומר ורון

עורך הדין יצחק מולכו מוכר כאחד מנאמניו הקרובים ביותר של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הוא איש סודו למשימות מדיניות ברחבי העולם, והוא גם  חולק בשותפות משרד עם מקורב אחר, עורך דין דוד שימרון. והשלושה הם קרובי משפחה.

לגלצ נודע כי ב- 2014 קיבל עו"ד מולכו הלוואה אישית בגובה 1.5 מיליון שקל מסניף של בנק הפועלים בירושלים. לכאורה נראה כי ההלוואה ניתנה בתנאים חריגים ומעוררי תהיות.

ראשית, הריבית שקיבל עו"ד מולכו: 2.75 אחוז ריבית לעשר שנים. כל המומחים שעימם נועצנו קבעו כי מדובר בריבית נמוכה מהמקובל לסכומים כאלה. עורך דין המתמחה בסוגיה של הלוואות העריך את הריבית המקובלת בהלואוות פרטיות בסכומים דומים בין ארבעה לתשעה אחוזים תלוי בלקוח ובניסיון הבנק עימו. מומחה אחר, בנקאי בכיר, הבהיר שאם כבר מעניקים ריבית נמוכה ללקוח שהבנק חפץ ביקרו, מקובל לפחות לאזן את המצב באמצעות בטוחות מתאימות.

מתברר שהבנק לא דרש לכאורה אף בטוחה מעורך דין מולכו. מולכו אף שיגר מכתב רשמי בחתימתו ממשרד עורכי הדין שהוא אחד משותפיו - שימרון, מולכו, פרסקי ושות' - ובו הוא מבהיר כי "לא תהיה זיקה בין בקשת ההלוואה לכל זכות או חובה בחשבונות הקשורים בו (...) ולא תהיה לבנק כל זכות לקזז או לעכב כל חשבון כזה". 

במילים אחרות, המכתב שהועבר לבנק הפועלים קובע שגם אם נבצר ממולכו להחזיר את ההלוואה - הבנק מנוע מלפעול להשבת הכסף באמצעות נכסיו וחשבונותיו של מולכו. והבנק, כאמור, מאמץ את המכתב החריג הזה ומכפיף אותו להסכם.

מומחה הבהיר לנו כי בעשרים שנותיו בבנקאות בכירה לא זכור לו מקרה שבו הלקוח מנסח את הכללים עבור הבנק הלווה במכתב משפטי מסוג זה, ולדעתו מדובר בפגיעה בכללי ניהול סיכונים של בנק ישראל. אלה אמנם אינם מחייבים באופן מוחלט לקיחת בטוחות בכל מקרה, אבל מתייחסים לבטוחות כאמצעי להפחתת סיכונים.

מעורך דין מולכו לא נמסרה תגובה רשמית. בסביבתו טענו בתחילה כי ההלוואה ניתנה בנסיבות אישיות, בתנאים רגילים לחלוטין בשוק, וכי עו"ד מולכו קיבל תנאי ריבית דומים מבנק נוסף. כאשר חזרנו בהמשך על השאלה בנוגע להעדר בטוחות ולמכתב שהעביר מולכו לבנק הפועלים, נמסר לנו כי עלינו לפנות אל הבנק בשאלות, וכי במידה שניתנו תנאים חריגים - האחריות כולה על הבנק.

מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "חובת הסודיות הבנקאית אוסרת עלינו להתייחס לעסקי הלקוחות".

גורמים בסביבת מולכו מסרו: "מולכו הוא בעל מוניטין כאחד שעומד בהתחייבויותיו. מעולם לא קרה שלא עמד בהתחייבויותיו כלפי המערכת הבנקאית. בנק הפועלים אף אישר כי לא מדובר בהלוואה שניתנה בתנאים חריגים והיא מקובלת ללקוחות דומים. באשר למכתב החרגה ששלח עו"ד מולכו - מדובר במכתב מקצועי שנועד כדי להחריג חשבונות נאמנות של לקוחות על שמו של עו"ד מולכו וחשבונות עסקיים. לא היו כל כספים אישיים אחרים שהוחרגו".

 

20/03/17 | 06:33