Bookmark and Share
close

מחקר חדש: מפעלי החשמל גורמים לרוב זיהום האוויר בארץ

בשנים האחרונות עיקר מאמצי הפיקוח, האכיפה והחקיקה הסביבתית בישראל כוונו לצמצום הזיהום מהתעשייה. אך ממחקר חדש עולה: מפעלי החשמל - הגורמים העיקריים לזיהום האוויר בארץ

טל זרביב

המחקר החדש שמפורסם הבוקר (שני) בגלצ מעלה ממצאים מטרידים על זיהום האוויר. מהמחקר, שהוזמן על ידי התאחדות התעשיינים, עולה שמפעלי החשמל הם המזהמים ביותר בישראל ואחראים על 51% מכלל פליטות האוויר. במקום השני - הזיהום שפולטים כלי רכב: 28% מזיהום האוויר מקורו באגזוזים.

ליאור שמואלי, מעורכי המחקר, הסביר כי "מבחינת פליטות תחמוצות החנקן, הנוקסים, הרוב של 63% נפלט ממגזר יצור החשמל, התחבורה תורמת כ-20%, והתעשייה רק 15%. כל מה שקשור לפליטות CO התחבורה פולטת 67.5% ואילו התעשייה פולטת 10% בלבד".

המחקר מתבסס על ממצאי פליטות המזהמים של המשרד להגנת הסביבה, ועל מאגר נתונים על פליטת חומרים, שפכים ופסולת מזהמים שהמפעלים השונים בישראל מחויבים על פי חוק להעביר למשרד להגנת הסביבה. הדוקטור אלי אברמוב, יושב ראש ועדת איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים, טען כי "המעבר לגז טבעי, ביחד עם השקעות העתק, הביאו לצמצום דרסטי בהשפעות הסביבתיות ואני יכול לומר באופן נחרץ שאנחנו עומדים היום בשורה אחת עם התעשיות של המדינות המתקדמות ביותר בעולם".

עוד עולה מהמחקר כי מגזר החשמל ומגזר התעשייה הפחיתו ב30% בממוצע את חלקם בזיהום האוויר בישראל בין השנים 2012 ל-2014, לעומת התחבורה שדווקא הגדילה ב-1% את זיהום האוויר.

גם אם צריך לקחת בערבון מוגבל מחקר שנעשה על ידי התאחדות התעשיינים ומזכה את התעשייה מעיקר האשמה על זיהום האוויר, ברור דבר אחד: אין ספק שהתחבורה ותעשיית החשמל הם מזהמים גדולים ביותר במשק, ולא בטוח שמאמצי הפיקוח והאכיפה כלפיהם גדולים בהתאם.

29/02/16 | 11:23